Quá trình xây dựng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh | Phim tài liệu lịch sử
2019-04-16 12:10:34 39
Bộ phim tài liệu nói về quá trình xây dựng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1973