Tiệc Tất Niên của Công Ty Nhựa Chợ Lớn được tổ chức tại Đại Hỷ Palace
2019-04-16 14:20:29 13
Tiệc Tất Niên - Tân Niên là dịp tổng kết hoạt động trong một năm và cũng là cơ hội gặp gỡ, gắn kết doanh nghiệp với nhân viên.