Đại sứ: Việt Nam phản đối liên minh quân sự trên Biển Đông (VOA)
2019-04-16 11:10:46 52
VOATIENGVIET Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, ...