Thiếu, yếu nhân lực công nghệ thông tin Việt Nam | VTC
2019-04-17 12:37:39 35
VTC | Năng suất lao động và chất lượng nhân lực công nghệ thông tin Việt Nam thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực ...