CƯỜI TÉ GHẾ: Con gái Nam và Bắc nói về sự khác nhau của ngôn ngữ!
2019-04-18 02:05:36 20
Cười té ghế ! gái Nam vs gái Bắc nói về sự khác nhau ngôn ngữ !Có những từ miền Bắc gọi thế này nhưng miền Nam lại gọi khác ...