Nhà thờ Lãng Vân | Nhà thờ lớn nhất Đông Nam Á
2019-04-19 14:20:25 13
Nhà thờ Lãng Vân | Nhà thờ lớn nhất Đông Nam Á Giáo xứ Lãng Vân được thành lập năm 1885, trực thuộc giáo phận Phát Diệm ...