Quy định mới về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà
2019-04-20 10:55:24 26
Có hiệu lực thi hành từ ngày 03/03/2017, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định ...