[Kế toán Tổng hợp - P57] Cách hạch toán giảm giá hàng bán, hàng giảm giá
2019-04-21 01:30:24 16
Giảm giá hàng bán là gì? Khi nào phải giảm giá hàng bán? Cách hạch toán giảm giá hàng bán thế nào? Khi Công ty chúng ta ...