Đăng ký thành lập mới Công ty TNHH một thành viên (CTY TNHH MTV)
2019-04-21 22:35:46 10
1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là ...