Tư vấn giảm vốn điều lệ công ty cổ phần
2019-04-21 22:40:43 1
Theo quy định tại Khoản 49 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp quy định: “Vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá số ...