TP.Thái Nguyên: Đầu tư phát triển tổng hợp đô thị động lực
2019-04-22 04:40:28 54
Thành phố Thái Nguyên hiện đang tập trung triển khai dự án "Phát triển tổng hợp đô thị động lực - Thành phố Thái Nguyên"...