100 Côn đồ bẻ nát Thánh giá ở Đan viện Thiên An - Huế | © Official RFA Video
2019-04-23 05:35:52 25
Sáng ngày 28-06-2017 hơn 100 người mặc thường phục được huy động để hạ cây thánh giá bên trong Đan Viện Thiên An - Huế.