Tác động tích cực từ đề án đưa bác sĩ trẻ về vùng cao | Thời Sự |
2019-04-23 05:38:14 6
Hiện nay, việc tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ y tế của người dân ở những khu vực khó khăn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc ...