Kiến Thụy: Mua đất của xã Tú Sơn 10 năm vẫn bị cấm xây dựng
2019-04-23 15:10:36 9
http://haiphongaz.com/xa-hoi/kien-thuy-mua-dat-cua-xa-tu-son-10-nam-van-bi-cam-xay-dung-30753.html Kiến Thụy: Mua đất của ...