Từ chối làm việc ở Google tới 2 lần để trở thành cố vấn Bộ tài chính Anh ở tuổi 24, hot boy gốc Việt
2019-04-25 19:55:27 25
Từ chối làm việc ở Google tới 2 lần để trở thành cố vấn Bộ tài chính Anh ở tuổi 24, hot boy gốc Việt Chris Khoa khiến ai cũng thán ...