Công an không cho đăng ký tạm trú, ban đêm đến đòi bắt dân về đồn lúc giữa đêm
2019-04-28 21:25:59 10
Công an sách nhiễu người dân vào giữa đêm. Nguồn: Nguyên Quốc Bảo.