Đọc hiểu ngôn ngữ của kinh doanh (P2): Bảng cân đối kế toán
2019-04-28 22:50:45 14
Các số liệu trên bảng cân đối kế toán được lập dựa theo nguyên tắc: Tổng tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu (Nguồn vốn) ...