MISA | Trả nợ tiền vay ngắn hạn và tiền lãi
2019-04-30 22:50:15 15
Ngày 31/01 nhận được báo nợ của Ngân hàng Công Thương Cầu Giấy về việc trả nợ gốc tiền vay ngắn hạn là 20.000.000đ, tiền ...