Đại học Sài Gòn [promotional video]
2019-05-03 23:05:27 22
Tôi không biết ĐHSG có hơn các ngôi trường khác điều gì không, nhưng đây vẫn sẽ là một ngôi trường tuyệt vời.