Phuc Dat Bich: How to pronounce Vietnamese names
2019-05-04 12:35:33 5
Minh: Ming Linh: Ling Thịnh: Ting Anh: Ang Thanh: Tang Khánh: Khang Hạnh: Hang Trang: Trahng (a soft "a" sound—*not* an ...