Phản đối Trung Quốc tại Công ty TNHH Sao Vàng - An Lão - Hải Phòng (14/5)
2019-05-04 21:05:41 40
Đình công phản đối Trung Quốc tại Công ty TNHH Sao Vàng - An Lão - Hải Phòng. Hy vọng mọi người bình tĩnh, kiềm chế không ...