Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng - Khoa Kiến Trúc
2019-05-05 12:25:24 7
Hành trình kiến tập 5 ngày đêm trên đất nước Lào và Thái Lan.