Vlog 50: Một Giờ Sáng ở Chợ Hải Sản Đà Nẵng | Âu Thuyền Thọ Quang
2019-05-05 12:45:20 22
Đêm nay, mình cùng cô Bê trải nghiệm một đêm ở chợ đầu mối Vũng Thùng - Âu Thuyền Thọ Quang - Đà Nẵng và tìm hiểu về công việc ...