Esuhai - Rèn luyện thể chất tại Kaizen Yoshida School
2019-05-06 08:20:33 24
Một trong những chương trình đào tạo tại Kaizen đó là bộ môn Giáo Dục Thể Chất. Qua quá trình rèn luyện bền bỉ, các bạn sẽ ...