THDT - Uỷ quyền đăng ký giấy khai sinh gây khó khăn cho người dân
2019-05-07 16:40:15 3
So với các Nghị định 158/2006, Nghị định 06/2012 thì Luật Hộ tịch có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016 không chỉ luật hóa ...