Chất vấn GĐ Sở Y tế Hải Phòng kỳ họp 12 HĐND khóa 14
2019-05-09 10:45:24 18
Phiên chất vấn GĐ Sở Y tế Hải Phòng trong kỳ họp thứ 12 HĐND thành phố khóa 14.