I.7 Lợi tức khi đáo hạn của trái phiếu (Yield to maturity)
2019-05-11 14:55:25 8
Giới thiệu về giá trị lợi tức khi đáo hạn của trái phiếu; ý nghĩa và cách tính toán. Khóa học miễn phí bằng tiếng việt trên Udemy ...