Tài chính hành vi - Behavioral Finance
2019-05-11 15:25:22 12
Tài chính hành vi là một lĩnh vực tương đối mới, kết hợp giữa hành vi và lý thuyết tâm lý học nhận thức với kinh tế học và tài chính ...