Nghề kế toán trưởng chuyên nghiệp
2019-05-11 13:21:20 35
Chương trình được xây dựng theo COSO framework của Mỹ - Một bộ máy kế toán tốt phải đảm nhiệm được 3 chỉ tiêu: + Thông tin ...