Nghệ thuật Đàm phán trong Tam Quốc: Tào Tháo vs Quan Vũ
2019-05-23 07:20:36 8
Cá ăn kiến” Tào Tháo chiếm thành Từ Châu, bao vây thành Hạ Bì, anh em nhà Lưu Bị bị Tào Tháo đánh tan đàn lưu lạc. Quan Vũ ...