Thác Bản Giốc Trùng Khánh Cao Bằng Việt Nam Lớn Thứ 4 Trên Thế Giới
2019-09-26 19:31:31 12
Thật vinh dự khi Việt Nam sở hữu thác nước đường biên lớn thứ 4 trên thế giới. Thác Bản Giốc Cao Bằng: ...